LIÊN KẾT WEBSITE
v
Thống kê truy cập
 
Số lượt truy cập:
421940
 
Đang trực tuyến:
1564
BẢN ĐỒ VỆ TINH
KHẢO THÍ
Kế hoach + Lịch kiểm tra học kỳ I - Năm học 2015 - 2016
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX HUYỆN CƯ KUIN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :  2015/KH                                                          Cư Kuin, ngày 09 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

(Kiểm tra học kỳ I năm học 2015 – 2016)

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT - BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015 - 2016;

Căn cứ Công văn số 4295/BGDĐT-GDTX, ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đối với Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ tình hình thực tiễn của ngành học Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Đắk Lắk,

       Trung tâm ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2015 – 2016 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học viên biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.

2. Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” và tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT của môn học để đánh giá kết quả học tập của học viên, đảm bảo khách quan, chính xác.

3. Tổ chức kiểm tra bằng hình thức tự luận trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng.; đối với bài kiểm tra học kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.

II.   Lịch kiểm tra, hình thức và cấu trúc đề kiểm tra:

a) Hình thức đề kiểm tra

 - Kiểm tra theo hình thức tự luận đối với các môn: Ngữ Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lí.

 - Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận đối với môn: Tiếng anh.

b) Cấu trúc đề kiểm tra

- Đề kiểm tra chỉ có một phần bắt buộc dành cho tất cả học viên, không có phần tự chọn, nội dung kiểm tra kiến thức trong chương trình học kỳ I năm học 2015 – 2016

- Đề ra theo tiêu chuẩn cấu trúc và phù hợp với thời gian làm bài; Đáp án – hướng dẫn chấm  bảo đảm theo mục đích yêu cầu của đề; tất cả file dữ liệu sử dụng font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, size 13.

-  Thời gian nộp đề về cho Tổ khảo thí chậm nhất là ngày 16/12/2015. Địa chỉ Email : huynhtin765@gmail.com

 

c)     Lịch kiểm tra

Ngày
kiểm tra

Buổi

Môn

Hình thức kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ
phát đề

Gìơ bắt đầu
 làm bài

GV coi kiểmtra

22/12/2015

Sáng

Ngữ Văn

Tự luận

60 phút

7g25

7g30

10a1:Thùy

10a2:Phương

10a3:H’ Phai

11:Thủy(văn)

12:Yến

Hóa học

Tự luận

45phút

8g40

8g45

10a1:Yến

10a2: Thùy

10a3:Phương

11:H’Phai

12:Thủy(văn)

Lịch sử

Tự luận

45phút

9g40

9g45

10a1:Thủy(văn)

10a2:Yến

10a3:Thùy

11:Phương

12:H’Phai

23/12/2015

Sáng

 

Toán

Tự luận

60 phút

7g25

7g30

10a1:Thủy

10a2:Linh

10a3:Tin

11: H’Phai

12:Long

Vật lí

Tự luận

45phút

8g40

8g45

10a1:Long

10a2:Thủy

10a3:Linh

11:Tin

12: H’Phai

Địa lí

Tự luận

45phút

9g40

9g45

10a1: H’Phai

10a2:Long

10a3:Thủy

11:Linh

12:Tin

24/12/2015

Sáng

Sinh học

Tự luận

45phút

7g25

7g30

10a1:Thùy

10a2:Phương

10a3:Tin

11: Vân

12: Thủy(văn)

Tiếng Anh

Tự luận-Trắc nghiệm

45phút

8g25

8g30

10a1:Phương

10a2:Thùy

10a3:Tin

11: Thủy(văn)

12: Vân

Tin học

Tự luận

45phút

9g25

9g30

10a1:Thủy

10a2:Vân

10a3:Yến

11:Long

12:Linh

GDCD

Tự luận

45phút

10g25

10g30

10a1:Vân

10a2:Thủy

10a3:Yến

11:Linh

12:Long

 

III.  Đề nghị:

- Nhận được kế hoạch này yêu cầu Bộ phận khảo thí, giáo viên bộ môn nghiêm túc thực hiện.

  Nơi nhận :                                                              

-         Các tổ trưởng ;

-         Giáo viên bộ môn;

-   GĐ, PGĐ                                                                                                                                                      

          -   Lưu VT, KT                                                            

                                                                                                             

        GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                                                                            

 

           Nguyễn Minh Quang

 

Tập tin đính kèm:
Người dùng
Mật khẩu
Đăng ký thành viên
Quên mật khẩu ?
Login
Thành phố Buôn ma thuột
32oC
Độ ẩm: 81%C
Tốc độ gió: 7 km/hkm/h

Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CƯ KUIN .  Khu Hành chính  huyện Cư Kuin - Xã Dray Bhăng - Cư Kuin -  Đắk Lắk
    Điện thoại: 0262.3633431 . Email : gdtxcukuin@gmail.com